هاست لینوکس ایران

فضا
5 GB
فضا
2 GB
فضا
1 GB
فضا
500 MB
فضا
250 MB
فضا
100 MB
فضا
50 MB
هزار
تومان
900 هزار
تومان
600 هزار
تومان
300 هزار
تومان
260  هزار
تومان
170  هزار
تومان
130  هزار
تومان
80
پهنای باند
50 GB
پهنای باند
  25 GB
پهنای باند
15 GB
پهنای باند
10 GB
پهنای باند
7 GB
پهنای باند
5 GB
پهنای باند
3 GB
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
20 عدد
زیر دامنه
10 عدد
زیر دامنه
8 عدد
زیر دامنه
7 عدد
زیر دامنه
5 عدد
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
500 عدد
ایمیل
250 عدد
ایمیل
100 عدد
ایمیل
50 عدد
 PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7
10 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
9 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
8 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
7 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
6 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
5 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
4 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
• کنترل پانل میزبانی وب DirectAdmin
• میل سرور Exim
• وب سرور Apache
• بانک اطلاعاتی MySQL