هاست لینوکس هلند

فضا
5 GB
فضا
2 GB
فضا
1 GB
فضا
500 MB
فضا
250 MB
فضا
100 MB
فضا
50 MB
هزار
تومان
385 هزار
تومان
270 هزار
تومان
180 هزار
تومان
120  هزار
تومان
70  هزار
تومان
40  هزار
تومان
30
پهنای باند
50 GB
پهنای باند
  25 GB
پهنای باند
15 GB
پهنای باند
10 GB
پهنای باند
7 GB
پهنای باند
5 GB
پهنای باند
3 GB
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
20 عدد
زیر دامنه
10 عدد
زیر دامنه
8 عدد
زیر دامنه
7 عدد
زیر دامنه
5 عدد
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
500 عدد
ایمیل
250 عدد
ایمیل
100 عدد
ایمیل
50 عدد
 PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7  PHP 5.3 / Perl 5.8.7
10 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
9 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
8 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
7 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
6 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
5 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
4 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
• کنترل پانل میزبانی وب CPanel
• میل سرور Exim
• وب سرور Cloudlinux
• بانک اطلاعاتی MySQL